Manifest en Defensa dels Drets Civils

bandera-de-espana-hd-1902

Manifiesto en Castellano

L’Associació Religiosa Druida Fintan és per definició una associació religiosa i apolítica.

És per això que mai entrarem a validar o reprovar les posicions polítiques dels nostres socis i en extens de la Comunitat de Creients de la qual formem part. La nostra creença religiosa no es troba lligada a una forma única de pensament i no discriminarem o pressionarem als nostres creients obligant-los a seguir unes directrius polítiques que es puguin identificar com a apropiades o inadequades a la nostra concepció religiosa.

Afirmar també, que aquesta llibertat de pensament polític posseeix per a nosaltres una sèrie de línies vermelles que estan clarament delimitades per la Declaració Universal dels Drets Humans (http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/), proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a París, el 10 de desembre de 1948 en la seva Resolució 217 A (III), com un ideal comú per a tots els pobles i nacions.

Dit això, davant la situació que viu el poble de Catalunya, del qual formem part, des de la Junta Directiva de l’Associació Religiosa Druida Fintan,

MANIFESTEM

Que les últimes actuacions dutes a terme pel Govern d’Espanya contra les institucions i els representants lliurement triats pel poble de Catalunya, mitjançant una instrumentalització repressiva de la justícia i una vulneració constant dels drets fonamentals mitjançant la privació de llibertats (tant de correspondència, com de pensament, expressió, reunió i manifestació) són, al nostre judici, mesures desmesurades i greus excessos legislatius que traspassen la frontera marcada pels Drets Humans. Drets que tota legalitat democràtica, per sobre de qualsevol altra consideració, hauria de preservar.

És per això que davant el conflicte que té lloc al nostre País, entre el nostre poble i entre els nostres creients, volem posicionar-nos sense ambigüitats, bandejant tot l’obscurantisme que un silenci (que entenem com a covard) pogués provocar.

CREIEM

De manera clara i rotunda en el dret que posseeixen tots els pobles a poder decidir sobre la seva constitució, el seu govern i la seva ordenació depenent o independent de qualsevol altre país o estat. I en contrapartida, amb el deure de tot poder polític demòcrata, a escoltar al seu poble i de deixar-li expressar-se en plena llibertat i seguretat. Sense manifestar opressió, persecució o coerció en relació a aquests Drets que considerem fonamentals.

I ENTENEM

Que el Govern d’Espanya, emparant-se en un cert criteri de legalitat, vulnera actualment
l’anteriorment citada Declaració Universal de Drets Humans. Recollim també en aquest escrit, el parer dels nostres Druides, els quals emparats per l’ancestral Dret de Consell, entenen que han de posicionar-se davant les actituds que consideren injustes i inadequades, sempre en defensa del seu poble, de la terra i dels seus governants escollits.

I és per tots aquests motius que, des del respecte a les lleis emanades pel nostre Parlament, representant de la voluntat popular,

REITEREM

El nostre suport incondicional al dret a decidir del nostre poble i vers totes aquelles persones que en l’exercici honrat de la seva responsabilitat anteposen el seu deure a l’atenció del seu benestar personal. Precisament són els sacrificis els que, segons les nostres creences, fan prosperar la nostra terra. Sigui doncs per ells i les seves famílies el nostre màxim respecte.

I EXHORTEM

A tot el poble a participar, en llibertat, en el referèndum convocat per les nostres institucions de Govern, per deixar sentir la seva veu i la seva voluntat sobirana. Independentment del sentit polític d’aquesta voluntat.

I a tots els nostres creients, en aquests difícils moments, a mantenir-se ferms en les virtuts que ens caracteritzen:

«HONOREU ALS DÉUS I LES DEESSES
NO FEU CAP MAL, RES DESHONRÓS, MAI MÉS.
NODRIU EL CORATGE,
I LA VERITAT EN ELS VOSTRES CORS,
I LA FORÇA EN ELS VOSTRES BRAÇOS
I L’EXACTITUD EN LES VOSTRES PARAULES.»

Tot això, sempre des d’actituds no violentes, preservant la pau i mantenint el nostre somriure i la nostra constància, treballant per la justícia i el benestar del nostre poble.

Junta Directiva
Associació Religiosa Druida Fintan
Vacarisses a 25 de setembre del 2017

Manifiesto en Defensa de Derechos Civiles

senyera_old

Manifest en Català

La Asociación Religiosa Druida Fintan es por definición una asociación religiosa y apolítica.

Es por ello que nunca entraremos a validar o reprobar las posiciones políticas de nuestros socios y en extenso de la Comunidad de Creyentes de la cual formamos parte. Nuestra creencia religiosa no esta unida a una forma única de pensamiento y no discriminaremos o presionaremos a nuestros creyentes obligándoles a seguir unas directrices políticas que se puedan identificar como apropiadas o inapropiadas a nuestra concepción religiosa.

Afirmar también, que esta libertad de pensamiento político posee para nosotros una serie de líneas rojas que están claramente delimitadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones.

Dicho lo cual, ante la situación que esta viviendo el pueblo de Catalunya, del cual formamos parte, desde la Junta Directiva de la Asociación Religiosa Druida Fintan

MANIFESTAMOS

Que las últimas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España contra las instituciones y los representantes libremente elegidos por el pueblo de Catalunya, mediante una instrumentalización represiva de la justicia y una vulneración constante de los derechos fundamentales mediante la privación de libertades (tanto de correspondencia, como de pensamiento, expresión, reunión y manifestación) son a nuestro juicio, medidas desmesuradas y graves excesos legislativos que traspasan la frontera marcada por los Derechos Humanos. Derechos que toda legalidad democrática, por encima de cualquier otra consideración, debiera preservar.

Es por ello que ante el conflicto que esta teniendo lugar en nuestro País, entre nuestro pueblo y entre nuestros creyentes, queremos posicionarnos sin ambigüedades, desterrando todo el oscurantismo que un silencio (que entendemos como cobarde) pudiera provocar.

CREEMOS

De manera clara y rotunda en el derecho que poseen todos los pueblos a poder decidir sobre su constitución, su gobierno y su ordenación dependiente o independiente de cualquier otro país o estado. Y en contrapartida, al deber de todo poder político demócrata, de escuchar a su pueblo y de dejarle expresarse en plena libertad y seguridad. Sin manifestar opresión, persecución o coerción sobre dicho Derecho que consideramos fundamental.

Y ENTENDEMOS

Que el Gobierno de España, amparándose en un cierto criterio de legalidad, esta actualmente vulnerando estos Derechos, que poseen un carácter superior y que se encuentran amparados en la anteriormente citada Declaración Universal de Derechos Humanos. Recogemos también en este escrito, el sentir de nuestros Druidas, los cuales amparados por el ancestral Derecho de Consejo, entienden que deben posicionarse ante las actitudes que consideran injustas e inapropiadas, siempre en defensa de su pueblo, de la tierra y de sus gobernantes.

Y es por todos estos motivos que, desde el respeto a las leyes emanadas por nuestro Parlamento, representante de la voluntad popular,

REITERAMOS

Nuestro apoyo incondicional al derecho a decidir de nuestro pueblo y hacia todas aquellas personas que en el ejercicio honrado de su responsabilidad anteponen su deber sin atender a su bien personal. Precisamente son los sacrificios los que, según nuestras creencias, hacen prosperar nuestra tierra. Sea pues para ellos y sus familias nuestro máximo respeto.

Y EXHORTAMOS

A todo el pueblo a participar, en libertad, en el referéndum convocado por nuestras instituciones de Gobierno, para dejar oír su voz y su voluntad soberana. Independientemente del sentido político de dicha voluntad.

Y a todos nuestros creyentes, en estos difíciles momentos, a mantenerse firmes en las virtudes que nos caracterizan:

HONRAD A LOS DIOSES Y LAS DIOSAS
NO HACED NINGÚN MAL
NADA DESHONROSO. NUNCA MÁS!!.
CULTIVAD EL CORAJE
Y LA VERDAD EN VUESTROS CORAZONES
Y LA FUERZA EN VUESTROS BRAZOS
Y LA EXACTITUD EN VUESTRAS PALABRAS.

Todo ello, siempre desde actitudes no violentas, preservando la paz y manteniendo nuestra sonrisa y nuestra constancia, trabajando por la justicia y el bienestar de nuestro pueblo.

Junta Directiva
Asociación Religiosa Druida Fintan
Vacarisses a 25 de septiembre del 2017

Calendario Litúrgico 3890 M.T. (2017-2018)

odf_logo-triskell_pintado.jpg

El año nuevo se iniciará el 27 de Octubre del 2017, tras el ocaso con la Ceremonia de la Cintu Nox (Primera Noche).

Se trata de un Rito fuera de las Ceremonias Estacionales y exclusivo de los sacerdotes Druidas a la que sigue la celebración social del año nuevo, en la que se incluye el banquete de la primera noche. Todos los creyentes están llamados a participar, ya sea en comunidad o desde sus hogares.

clinehoriz

druida_antic

Festividades Estacionales

 

Las 9 festividades estacionales se desarrollarán durante este año (2017-2018) de la siguiente manera:

1.-Trinoxtion Samoni (3 Noches de Reencuentro):

 • Acenis Alii Dumni (Apertura del Otro Mundo)/ Noche del Domingo 12 de Noviembre 2017
 • Godia do Dagodeuo (Oración a Dagodeuos) / Noche del Lunes 13 de Noviembre 2017
 • Clauo Alii Dumni (Cierre del Otro mundo) / Noche del Martes 14 de Noviembre 2017

2.-Gelina Olloiaccom (Cosecha del Muérdago) /Mañana del Viernes 29 de Diciembre 2017

3.-Deuertomos Iugo (Reunión ante el Dios Golpeador) /Mediodía del Domingo 7 de Enero 2018

4.-Genimalacta (El Gran Nacimiento) /Mañana del Viernes 19 de Enero 2018

5.-Lugouos (En Honor a Lugus) /Mediodía del Viernes 26 de Enero 2018

6.-Ambiuolcato (Purificación) /Mañana del Domingo 28 de Enero 2018

7.-Belotennia 3 días:

 • Glastogrendion (La Rama Verde) /Mañana del Lunes 30 de Abril 2018
 • Benauesti (Nupcias) /Mañana del Martes 1 de Mayo 2018
 • Belotennia (Fuegos Resplandecientes)/Mañana del Miércoles 2 de Mayo 2018

8.-Luginaissatis (Asamblea de Lugus)

Periodo de 19 días desde el ocaso del Viernes 27 de Julio al ocaso del Miércoles 15 de Agosto 2018. Consta de 6 celebraciones:

 • Touessus Luginaissateos (Comienzo de Asamblea de Lugus) / Mañana Sábado 28 de Julio 2018
 • Epomeduos (Sacrificio del Caballo) Mediodía del Domingo 29 de julio 2018
 • Invocaciones a Talantio / Atardecer del Lunes 30 de Julio 2018
 • Atniu Basios Talantionos (Los funerales de Talantio) / Tras Mediodía Lunes 6 de Agosto 2018
 • Smetrios Toutatis / Amanecer del Martes 14 de Agosto 2018
 • Comranna Sindiu (Redistribución hoy) / Mediodía del Miércoles 15 de Agosto 2018

9.-Diolcatoi (Agradecimientos) / Mediodía del Miércoles 3 de Octubre 2018

barraverde